top of page

Ubytovací řád a storno podmínky

I. Podmínky a způsob ubytování

 1. Penzion Atmosfera (dále jen „Penzion“) je oprávněn ubytovat jen klienta, který se řádně přihlásí. Za tímto účelem předloží k nahlédnutí zaměstnanci penzionu na recepci ihned po příchodu svůj občanský průkaz nebo jiný platný průkaz totožnosti, cestovní pas nebo jiný cestovní doklad ve smyslu zákona o pobytu cizinců na území ČR.

 2. Každý klient, který není státním občanem ČR (cizinec), je povinný ve smyslu zákona o pobytu cizinců na území ČR v platném znění vyplnit a odevzdat na recepci úřední doklad o hlášení pobytu, předložený klientovi při příchodu zaměstnancem penzionu, přičemž všechny požadované údaje je povinen uvést pravdivě a úplně.

 3. Na základě objednaného ubytování se klient v den příchodu může ubytovat v době od 15 hod. do 22 hod. Do této doby penzion pro klienta pokoj rezervuje, pokud v objednávce nebyl jiný požadavek a penzion jej potvrdil.

 4. Klient, který trvá na ubytování před 10.00 hod, je povinen zaplatit plnou cenu i za předcházející noc, pokud se dopředu nedohodl penzion s klientem jinak.

 5. Klient odhlásí svůj pobyt nejpozději do 10.00 hod. Do této doby pokoj uvolní, pokud nebylo individuálně a dopředu dohodnuto jinak. Pokud klient neuvolní pokoj do 10.15 hod., může mu hotel účtovat pobyt za celý následující den, pokud nebylo předem dohodnuto jinak, tímto není dotčeno ukončení ubytovacího vztahu mezi penzionem a hostem ke dni, ke kterému měl host řádně uvolnit pokoj (den skončení pobytu). Pokud klient neuvolní pokoj, vyhrazuje si penzion právo zamezit hostu přístup do pokoje a pro případ neuhrazené platby za pobyt či jiných pohledávek za klientem si penzion vyhrazuje možnost využít zadržovací právo k movitým věcem vneseným hostem do pokoje. Pokoj se považuje za uvolněný potom, co klient vynese z pokoje všechny své věci, odevzdá klíč na recepci a pověřenému zaměstnanci penzionu oznámí, že se odhlašuje z ubytování. Penzion si vyhrazuje právo na kontrolu inventáře pokoje (nábytek, spotřebiče, zapomenuté věci) a úhrady a spotřeby klienta, a to do 1 hodiny od uvolnění pokoje. Hotel nezodpovídá za movité věci vnesené hostem do pokoje poté, co host uvolní pokoj či poté co skončí ubytovací vztah mezi penzionem a hostem.

 6. V případě, že klient požádá o prodloužení ubytování, může mu penzion nabídnout i jiný pokoj v jiné cenové relaci, než byl ten původní. V tomto případě klient nemá nárok na ubytování v pokoji, ve kterém byl původně ubytovaný, a ani na ubytování v jiném pokoji penzionu, pokud to z kapacitních nebo provozních důvodů penzionunení možné.

 7. Penzion si vyhrazuje právo ve výjimečných případech nabídnout klientovi jiné ubytování, než bylo původně dohodnuté, pokud se podstatně neliší od potvrzené objednávky.

 8. Penzion poskytuje svým klientům služby v rozsahu, v jakém byly vzájemně dohodnuty a v rozsahu, v jakém to určuje příslušný platný právní předpis. Klient je povinen uhradit platbu za ubytování a poskytnuté služby v souladu s platným ceníkem penzionu při nástupu k ubytování. Tímto jsou platební podmínky nedotknutelné na základě smluv o ubytování. Ceník služeb za přechodné ubytování a další služby je k nahlédnutí na recepci penzionu.

 9. Penzion si vyhrazuje právo klienta neubytovat, pokud oděv či chování hosta neodpovídá dobrým mravům, host je zjevně pod vlivem alkoholu či psychotropních látek nebo je host či jeho oděv či zavazadla nadměrně znečištěn.

 10. Penzion si vyhrazuje právo neubytovat klienta, který se nachází na seznamu osob neplatících za ubytovací služby.

 11. Klient je povinen přizpůsobit pobyt v hotelu a ve všech jeho zařízeních a provozech svému aktuálnímu zdravotnímu stavu a fyzickým i psychickým schopnostem.

 12. Klient, pokud je pokoj nebo apartmá vybaven balkonem, se musí na něm chovat tak, aby svým hlukem nerušil ostatní, zejména po době nočního lidu od 22 hodin, zároveň je povinen dbát o svoji bezpečnost, nenahýbat se přes zábradlí a na zábradlí neumisťovatl žádné předměty, které by pádem mohly ohrozit ostatní občany.

II. Platba za poskytnuté ubytování a storno poplatky

 1. Za ubytování a poskytnuté služby je klient povinen uhradit cenu v souladu s platným ceníkem penzionu. Pobyt se zásadně hradí na začátku ubytování oproti vystavení daňového dokladu.

 2. Ceník služeb za přechodné ubytování a další služby je k nahlédnutí na recepci penzionu.

 3. Penzion si vyhrazuje právo požadovat od klienta při rezervaci identifikační údaje platební karty  a rovněž zálohu ve výši ceny pobytu za jeden den pobytu v hotelu. Penzion je oprávněn částku ve výši zálohy zablokovat na platební kartě, jejíž číslo klient sdělí při rezervaci a to formou předautorizace platby.

 4. V případě, kdy klient zruší rezervaci pobytu nejpozději DO 30 dnů o de dne nástupu na ubytování bude storno poplatek činit 100%.

 5.  je zrušení rezervace zpoplatněno. Penzion strhne klientovi z platební karty nebe ze zálohy,která byla zaplacena částku odpovídající platbě za

 6. V případě zkrácení pobytu klientem má penzion právo klientovi vyúčtovat plnou výši dohodnuté ceny za celou rezervovanou délku pobytu.

bottom of page